Leveringsvoorwaarden Wouthout

Art 2.1. WoutHout behoudt zich het auteursrecht voor op de door hem bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen tekeningen schetsen en/of offertes. Deze stukken blijven -ongeacht de vraag of de tekenkosten afzonderlijk in rekening zijn of worden  gebracht, tenzij een afzonderlijk bedrag voor de overdracht van auteursrechten in rekening is of wordt gebracht - zijn eigendom.
2.2. Zonder schriftelijke toestemming van de inschrijver mogen de door hem verstrekte tekeningen, ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan de reden getoond of op andere wijze worden gebruikt.

Art 3.Tenzij anders is overeengekomen zijn in de prijs van offertes voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting daarvan niet begrepen eventuele onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijze niet te voorzien of te verwachten waren zoals grond - en graafwerk, voorzover anders dan de te leveren zaken.

Art.4.1. Alle geoffreerde prijzen zijn netto exclusief omzetbelasting en zijn gebaseerd op uitvoering op normale werktijden.
De termijn gedurende welke de inschrijver zich verplicht zijn offerte gestand te doen, is 1 maand gerekend vanaf de dag van verzending of zoveel korter als in de offerte is aangegeven.
De inschrijver is gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege aan aanvrager door te berekenen voor werkzaamheden die op het moment van het ingaan van die verhogingen nog door inschrijver verricht of geleverd moeten worden.
De inschrijver behoudt zich het recht voor tot kleine wijzigingen in de constructie voor zover hierdoor geen wezenlijke verandering in het werk wordt aangebracht. In de offerte wordt opgenomen op welke wijze eventueel meer en minder werk wordt afgerekend.
Indien de opdracht voor de uitvoering van het werk niet aan de inschrijver wordt gegeven, verplicht de aanvrager zich de offerte compleet met ontwerpen  binnen 14 dagen na datum der beslissing aan de inschrijver terug te zenden.

Art.5.1. De aanbieder is verantwoordelijk voor het deugdelijk uitvoeren van het werk.
De aanbieder aanvaardt bij de offerte geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de aanvrager, koper en/of opdrachtgever door derden uitgewerkt ontwerp, noch voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van afmetingen , maten en materialen.
In geval van opdracht neemt de opdrachtnemer bij ontwerpen, die hij niet zelf heeft gemaakt, allen de verantwoordelijkheid op zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen, zulks echter niet voor die onderdelen, waarvoor in de aanvraag uitdrukkelijk een bepaald merk of behandeling van materialen is voorgeschreven.

Art.6.1 De overeenkomst komt tot standdoor de mededeling aan de opdrachtnemer dat hem de opdracht is gegund. Indien de opdrachtgever deze mededeling mondeling heeft gedaan zal de opdrachtgever deze opdracht schriftelijk bevestigen onder vermelding van de datum der mededeling, welke bevestiging als volledig bewijs geld. 

Art 7. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen inschrijver/opdrachtnemer en aanvrager/opdrachtgever zijn overeengekomen.

Art.8. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige grond van deze voorwaarden met de opdrachtgever gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlenen van surseance van betalingen, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestellingen zonder enige rechtelijke tussenkomst is vereist, te annuleren en het door hem geleverde , voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.

Art.9.1. levertijd gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van de opdrachtnemer. De opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, welke nodig zijn voor de voortgang van het werk, tijdig ter kennis te brengen van de opdrachtnemer.
9.2. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Door de enkele overschreiding van een termijn is de opdrachtnemer derhalve niet van rechtswege in verzuim  en kan de opdrachtgever niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, De opdrachtnemer moet derhalve eerst terzake in gebreke worden gesteld.

Art 10. Alle wijzigingen in het aangenomen werk , hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van wijziging van de bouw of veroorzaakt dat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw, worden wanneer er meerkosten ontstaan, als meerkosten verschuldigd en voorzover daardoor minder kosten ontstaan als minderwerk verrekend.

Art.11.1.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever, op straffe van vergoeding van schade en kosten, verplicht te zorgen :
dat de plaats, waar de te monteren goederen, materialen of gereedschappen opgeborgen moeten worden of waar de aflevering moet geschieden, zodanig is dat beschadiging, in welke vorm dan ook,  of ontvreemding, niet zal kunnen plaats vinden;
dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering of montage moet geschieden, onbelemmerd en toereikend is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk zijn;
dat indien een takel, lift of een ander transportmiddel gebruikt moet worden, dat deze bediening door en voor rekening van de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Het te gebruiken instrument dient te voldoen aan de op het moment van gebruik geldende overheidsvoorschriften. Schade daarbij ontstaan is voor rekening van de opdrachtgever, tenzij schuld van de zijde van de opdrachtnemer vast is komen te staan;

Art.12. De betaling dient plaats te vinden contant bij levering van het product en/of diensten. Indien de opdracht een bedrag van euro 1000 te boven gaat zal 50 % bij opdracht dienen te worden voldaan. Het resterende bedrag zal bij oplevering dienen te worden voldaan.
De bij de opdracht behorende leveringstermijn kan pas dan gelden indien een eventuele aanbetaling ontvangen is. Voor de leveringstermijn geld de datum van ontvangst van een termijnbetaling pas als datum van de opdracht.

Art.13. Van garantie kan pas dan sprake zijn indien de opdrachtnemer nadrukkelijk in gebreke is gebleven bij de levering van diensten of goederen. 
Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor werking van behandelde of niet behandelde houten constructies waardoor er scheuren en of scheefstand kan ontstaan, aangezien dit beschouwd dient te worden als onvermijdbare eigenschap van houten constructies.
Garantie kan pas dan gelden indien dit schriftelijk is overeengekomen.